Skatpark Kigali, Rwanda

Play video externally

Skatepark Kigali Rwanda
Skate Aid Project Skatepark Kigali Rwanda